Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
Het fascisme is nooit weggeweest
26-11-2022

Het fascisme is nooit weggeweest

Waar het oude links zich tegen het groot kapitaal keerde, lijkt het nieuwe links zich achter de 2030 agenda van de Verenigde Naties en het World Economic Forum geschaard te hebben. Het oude rechts lijkt haar liberale ideologie overboord gegooid te hebben en heeft vrijheid ingeruild voor controle van dezelfde agenda.

Deze agenda spreekt onder andere openlijk over de samensmelting van het internationale bedrijfsleven met de overheden. In SDG 17 (duurzame ontwikkelingsdoel) van de Verenigde Naties, wordt gesproken van 'multi-stakeholderpartnerschappen'. Hierbij worden bedrijven partner in beleid en krijgen dan ook expliciete politieke macht. Er kan dan worden gesproken van corporatisme. Dit  is een politiek en economisch systeem, waarbij wetgevende macht wordt toegekend aan ongekozen organisaties die een economische belang belichamen.

De Italiaanse dictator Bernito Mussolini schreef in de jaren dertig over het corporatisme: 'Fascisme zou beter corporatisme genoemd kunnen worden omdat het een samensmelting van overheid- en bedrijfsmacht is.' De term fascisme is afkomstig uit de gelederen van Mussolini en is waarschijnlijk afkomstig van het Italiaanse woord 'fascio', wat bundel betekent en in deze context het doel van een politieke partij kan zijn. De bundeling komt ook tot uitdrukking in een oud Romeins machtssymbool van een bijl met een bundel roeden, de farsces, welke staat voor de kracht van eenheid. Een stok is makkelijk te breken, maar een bundel niet. De bundeling van staats- en coöperatieve macht definieert het fascisme wat Mussolini voorstond. Ook wilde hij zijn nieuw Romeinse rijk niet door gewelddadige veroveringen vestigen, maar door hegemoniale overheersing.

Door de sterke associatie met het Duitse Nationaal Socialisme van de jaren dertig, kon het oorspronkelijke fascisme in de westerse wereld ongemerkt in een democratisch jasje doorwoekeren. Dat de politieke hypocrisie niet nieuw is en de westerse democratie al heel lang corrupt is, bewijzen de woorden van Mahatma Ghandi. Hij sprak over de westerse democratie als:  'Mijn idee van democratie is dat de zwaksten dezelfde kansen krijgen als de sterksten... geen enkel land in de wereld toont iets anders dan betuttelende minachting voor de zwakken... De westerse democratie, zoals die nu functioneert, is verwaterd fascisme... echte democratie kan niet worden bewerkstelligd door twintig mannen die regeren. Het moet van onderaf komen, door de mensen van elk dorp.'

Dit fascisme heeft langzamerhand het liberalisme en het socialisme vervormd tot het neoliberalisme of het Amerikaanse neoconservatisme aan de rechterkant en de woke politiek aan de linkerkant. Beide bewegingen streven naar een bundeling van overheid- en corporatieve macht. Waar rechts aanvliegt via het corporatieve belang en links via overheidsregulering, zijn het beide zijden van dezelfde fascistische munt. Een fascisme wat bundeling van macht op wereldniveau nastreeft. Een samensmelting van grote multinationals met politieke macht via supranationale organisaties.

In hoog tempo wordt de nationale macht verschoven naar ongekozen supra nationale organisaties en een niet democratische Europese unie. Oude structuren als de trilaterale commissie, Bildenberggroep en de verenigde naties werden onder andere uitgebreid met de World Health Organisation en het Wold Economic Forum. De rijken der aarde hebben onder het mom van filantropie, door financiering van maatschappelijke initiatieven en wetenschap, hun invloed weten uit te breiden tot in de haarvaten van samenlevingen. Bovendien zijn ze door deze zogenaamde filantropische constructies in staat om op ongekende schaal belasting te ontduiken en hun rijkdom door de beïnvloeding nog meer uit te breiden. Actuele voorbeelden hiervan zijn de Bill en Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation en de Open Society Foundations van George Soros. Onder leiding van het door Bill Gates opgerichte GAVI, werd er een koppeling gemaakt tussen big tech en big pharma. Ondertussen sprak aan de top van de machtspiramide de centrale bank onder de centrale banken, de BIS (Bank for International Settlements) over een sociaal kredietsysteem in de vorm van programmeerbaar centrale bank geld.

Nu er steeds meer geld bijgedrukt wordt en de superrijken met ijver steeds meer met steeds minder waarde aan het binnenhalen zijn en de schuldeneconomie op instorten staat, moest er een plan bedacht worden. Om macht en rijkdom te kunnen behouden moet het financiële systeem op hun voorwaarden worden hervormd. Digitaal programmeerbaar centralebank geld, een bonnensysteem wat de bevolking verkocht wordt als geld. En als kers op de taart, de wereld als één grote gecontroleerde staat. De kreet 'great reset' klinkt keer op keer over de hele wereld, precies zoals de naziminister van propaganda Herman Goebbels het beschreef in zijn boek 'Principes of propaganda´. Maar zei hij ook: 'Er komt een dag wanneer de leugens ineenstorten onder hun eigen gewicht en de waarheid weer zal triomferen.'

Gelukkig zijn resultaten in het verleden geen garantie voor de toekomst. Om de toekomst in eigen handen te nemen moeten mensen ondanks alle tegenwerking zich blijven uitspreken en niet meedoen. Geweld moet ten aller tijden worden vermeden, want het uitlokken van geweld is een aloude strategie om onder het mom van veiligheid via de noodtoestand een totalitaire dictatuur definitief te installeren.

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1)
 
Deel het via: