Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
Opstaan in vrijheid
13-4-2022

Opstaan in vrijheid

In de vroegchristelijke kerk vierde men het paasfeest gelijktijdig met het Joodse Pesach feest. Het woord Pasen is afgeleid van het Latijnse woord Pascha, wat via het Aramees weer afgeleid is van het Hebreeuwse woord Pesach. Dat de Joden het woord Pascha gebruiken voor het christelijke paasfeest, duidt ook in etymologische zin op de diepe verwantschap tussen de twee feesten. In beide feesten wordt de bevrijding uit de slavernij gevierd. De Joden vieren de bevrijding uit de slavernij in Egypte, en christenen vieren de bevrijding uit de wereldse slavernij. De kern van de twee feesten is dan ook; dat de bevrijding in God gelegen is; en de mens bedoelt is vrij te zijn.

Het niet vrij zijn, met andere woorden slaaf zijn, wordt nu wereldwijd gezien als een vorm van het ergste kwaad wat mensen elkaar kunnen aandoen. Dit is niet altijd het geval geweest, en het fenomeen kwam overal ter wereld voor. Ook de Germanen, Kelten en de Friezen kenden slavernij, en de horigen in de middeleeuwen kunnen ook beschouwd worden als slaven. De praktijk van slavernij verschilde per cultuur. Bij stammenculturen was slavernij vaak onderdeel van de oorlogsbuit en ook In de Bijbel is te lezen dat slavernij toen heel gewoon was. In het oude testament werden slaven beschouwd als eigendom, maar waren ze in tegenstelling tot veel andere culturen niet rechteloos. Ze moesten menselijk behandelt worden, waarbij telkens in herinnering werd geroepen dat het volk zelf onder een slavenjuk geleefd had.

Ook het fenomeen schuldslavernij is in de bijbel te vinden. Mensen die hun schulden niet konden afbetalen, moesten deze als slaaf door arbeid vereffenen. Deze persoon werd tijdelijk van een deel van zijn of haar rechten ontdaan, tot de schuld als voldaan werd beschouwd, of zes dienstjaren voorbij waren gegaan. Het zevende jaar was het sabbatsjaar, waarbij alle schulden werden kwijtgescholden en mensen opnieuw met een schone lei konden beginnen. Deze vorm van schuldslavernij doet sterk denken aan de manier waarop onze samenleving is vormgegeven. Wie tekent voor schuld, doet daarmee door onderpand ook afstand van bepaalde rechten (recht op bezit). Anders dan in Bijbelse tijden, kennen we geen sabbatjaar en wordt nu rente geheven, iets wat in bijbels perspectief uit den boze is.
        
In de republiek werd de slavenhandel bedreven uit winstbejag. De slavernij en slavenhandel was in die tijd van alle moraliteit verstoken en werd in Nederland en tot ver buiten de landsgrenzen hoofdzakelijk aangejaagd door een elite van oligarchen die de West Indische Compagnie vormden. Deze mentaliteit beperkte zich niet alleen tot de uit hun thuisland ontvoerde mensen, maar ook de arbeiders in die tijd waren wat vrijheid betreft niet veel beter af. De arbeiders waren weliswaar geen slaven in juridische zin (bezit), maar loonslaven die weinig rechten hadden en zich bijna alles moesten laten welgevallen. Kenmerkend voor de slavernij in de middeleeuwen was de rechtvaardiging van deze kwaadaardige praktijk door de demonisering van slaven. Vaak werden ze gezien als inferieure mensen, of soms letterlijk als dieren. Een soort morele rechtvaardiging die, zoals de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar is geworden, helaas ook nu nog tot de denkbeelden van een groep machtige wereldwijde oligarchen behoort. Het programmeerbaar digitaal centrale bankgeld, een vaccinatiedwang samen met het digitale identiteitsbewijs (opvolger van de QR app welke nog steeds in de 'gereedschapkist' zit), doet sterk denken aan deze slavernij praktijken. Een systeem welke in China nu al concreet gestalte krijgt.

Om dit voor elkaar te krijgen wordt onder andere het volksgezondheidsbeleid gebruikt. De Europese Unie en daarmee ook Nederland is duidelijk over haar doelstellingen hiermee. In de onderhandelingsdoelstellingen met de WHO (Wereld gezondheidsorganisatie) staat onder andere vermeldt dat naar een 'One health' (één gezondheid) benadering wordt gestreefd. Deze benadering gaat uit van een wederkerige relatie tussen mens, dier en milieu. Deze aanpak lijkt logisch, omdat de mens onderdeel is van een groter geheel en concreet onderdeel is van de voedselkringloop. Maar een centrale en integrale aanpak maakt deze kwetsbaar voor belangen die tegenstrijdig zijn met deze 'one health' doelstellingen. Dit samen met de doelstelling van onze regering om de regie van het beleid over te dragen aan de WHO, komt in feite neer op een machtsoverdracht aan een ongekozen wereldwijde regering. Dit omdat deze benadering bijna alle terreinen van ons leven beslaat. Tevens lijkt een technocratische biohacking visie hierin te overheersen. Dit houdt in dat getracht wordt de natuur te optimaliseren en aan te passen door technologie en biologie, waarvan de hack op de lichamen van een groot deel van de wereldbevolking door middel van het mRNA vaccins slechts een begin is. Dit alles heeft de potentie om onze vrijheid en zelfbeschikkingsrecht, over alle terreinen van ons leven, inclusief ons eigen lichaam van ons af te nemen, en ons in een vorm van technocratische slavernij te storten. 

Op deze dreiging heeft het paasfeest een antwoord. Er zijn verschillende opvattingen over de betekenis van het lijden en de marteldood van Christus, maar over de opstanding is meer overeenstemming. Christus is opgestaan uit de dood en heeft de wereldse slavernij overwonnen. Het paasfeest vieren is geen passief feest om in de kerkbanken of aan een rijkgevulde tafel te vieren, maar een feest van opstaan. Opstaan tegen de slavernij en een doods bestaan. Zoals Mahatma Gandhi het zei: "Vrijheid en slavernij zijn mentale toestanden." Pasen gaat over de keuze, opstaan voor vrijheid of blijven zitten in slavernij. Zoals Charlie Chaplin het verwoorde in zijn beroemde film (The Great dictator) speech: "In deze wereld is er ruimte voor iedereen. En de goede aarde is rijk en kan voor iedereen zorgen. De manier van leven kan vrij en mooi zijn, maar we zijn de weg kwijt."

Pasen is niet opstaan tegen onderdrukkers, maar opstaan uit de onderdrukking. Opstaan uit een doods slavenbestaan naar leven in vrijheid zoals Christus ons heeft voorgedaan. Een leven uit liefde voor God en de medemens. Pasen is opstaan uit de hel van angst en onderdrukking, naar een Hemel van liefde en vrijheid. Want zoals Martin Luther King ooit zei: "de afwezigheid van vrijheid is de aanwezigheid van de dood. Elke natie of regering die een individu van vrijheid berooft, pleegt op dat moment een daad van morele en spirituele moord. Ieder individu dat zich niet bekommert om zijn vrijheid pleegt een daad van morele en spirituele zelfmoord." En voor wie denkt dat opstaan moeilijk is, heeft Fransiscus van Assisi eens gezegd: "Begin met te doen wat nodig is; doe dan wat mogelijk is; en ineens doe je het onmogelijke."
Deel het via: