Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
Diensten voor gevaccineerden
22-5-2021

Diensten voor gevaccineerden

Het landelijk bestuur van de PKN (Protestante Kerk Nederland) suggereert de plaatselijke kerkraden aparte kerkdiensten voor gevaccineerden. Dit berichtte onder andere Trouw en de NPO rond dodenherdenking en bevrijdingsdag.

Hoewel de "suggestie" kennelijk bedoeld is om kerkdiensten voor ouderen weer mogelijk te maken, is het een eerste stap naar apartheid binnen de kerk. Als eenmaal de eerste stap is gezet komt er een beweging op gang die dan nog maar moeilijk te stoppen is. Een beweging die doet denken aan de situatie van de kerk in nazi Duitsland. De kerk ging toen mee met de 'gleichschaltung'. Een term wat van oorsprong de technische betekenis heeft van gelijkstellen of synchronisatie van machines, maar wat de nazi's gebruikten om het proces tot het vormen van een totalitaire staat te duiden. Iedere organisatie, van een kleine lokale club tot en met de deelstaten toe, werden ondergeschikt gemaakt aan de NSDAP. Vanaf het begin wees de protestantse kerk onder druk van een groot deel van haar leden de ideeën van het nationaal socialisme niet principieel af. Hoewel er (beperkte) weerstand was ging de kerk stap voor stap mee in de 'gelijkschakeling' en werd deze uiteindelijk genazificeert.

Het is tegenwoordig taboe om in de context van onze huidige politieke en maatschappelijke situatie de vergelijking met nazi Duitsland te maken. Veel mensen denken niet verder terug dan 1940 toen de Duitsers Nederland binnen vielen. De politieke en maatschappelijke situatie van Duitsland in de jaren 30 is bij veel mensen onbekend.

De opvatting heerst dat de nazi ideologie direct door de meerderheid van de Duitsers werd omarmd. Dit was bij lange niet het geval. Dat Hitler na de verkiezingen van 1933 tot kanselier werd benoemt was niet vanwege een meerderheid van stemmen, maar doordat de conservatieve partijen de NSDAP nodig hadden voor een meerderheidskabinet. Toen de Rijksdag in vlammen opging en de vermoedelijke dader een Nederlandse communist bleek te zijn, werd dit door Hitler en Göring direct gebruikt om zonder bewijs te framen als een communistische opstand. In deze schijnbare noodtoestand kondigde rijkspresident Von Hindenburg de volgende dag de Rijksdagbrandverordening af.

Deze verordening betekende een grote inperking op de burgerrechten. Vrijheid van meningsuiting was verleden tijd en de politie mocht willekeurig invallen doen en burgers arresteren. De politieke tegenstanders werden gedemoniseerd en waren door de verordening van de één op de andere dag vogelvrij verklaard. Velen verdwenen zonder officiële aanklacht achter de tralies. De zogenaamde noodtoestand werd door de nazi's ten volle uitgebuit en nieuwe verkiezingen vonden plaats. Weer haalde de NSDAP tegen hun eigen verwachtingen in geen meerderheid, maar de arrestaties en intimidatie bleven toenemen. Behalve de politieke tegenstanders werden ook de Joden en andere minderheidsgroeperingen vervolgd. Om deze grote groep gevangenen te herbergen werden de concentratiekampen opgericht.

Onder heftige propaganda, dreiging en intimidatie stemde het parlement in met de 'machtigingswet'. Een wet waarin Hitler vier jaar lang zonder inmenging van de rijkspresident of het parlement wetten kon uitvaardigen. Het was dus niet Hitler die de democratie afschafte, maar de democratie die zichzelf onder grote druk stapje voor stapje afschafte. Ook bleven de nazi's vasthouden aan de façade van democratie en wisten ze de dictatuur door deze te vestigen met juridische middelen een schijn van legaliteit te geven. 

De gelijkenis met onze tijd dringt zich op. De noodtoestand, de noodwet, het inperken van de grondrechten, de vrijheid van meningsuiting die onder druk staat, het verbod op demonstreren en het buitensporige politiegeweld zijn enkele voorbeelden die in deze context niet te negeren zijn. Nu zijn deze maatregelen allemaal gelegitimeerd vanuit de dreiging van een virus. Maar wat nu een virus is, was toen de dreiging van een communistische opstand. Ook worden ons net als de Duitsers toen maatregelen opgedrongen en vrijheden afgenomen zonder enig bewijs. Zelfs als kamerleden vragen naar de modellen achter de cijfers worden die niet gegeven. Het wetenschappelijk bewijs tegen de maatregelen wordt stelselmatig genegeerd of gecensureerd. De capaciteit op de ic wordt steeds als argument gebruikt, zonder dat er veel aan gedaan wordt om deze te vergroten. Er moet geklapt worden voor de zorg, maar loonsverhoging wordt afgewezen. Dit terwijl er miljoenen wordt verspilt aan mondkapjes waarvan wordt toegegeven dat ze niet werken. De propaganda machine draait ook nu op volle toeren en kritische journalistiek wordt afgestraft door karaktermoord en gecensureerd. Ook heeft net als toen de democratie zichzelf op democratische wijze buiten spel laten zetten en heerst er een schijn van legaliteit door de juridische middelen.

Nu zou juist binnen kerken het historisch besef en de insteek om te leren van de geschiedenis een ingesleten gewoonte moeten zijn. Immers de bijbel en de christelijke geschiedenis verhalen van gebeurtenissen om hiervan te leren. In de bijbel wordt verteld hoe koningen en machthebbers hun macht misbruiken ten koste van het gewone volk.

Maar het lijkt alsof wij blind zijn voor de zwarte bladzijden in onze kerkelijke geschiedenis. Over heiligen wordt verhaald en de afvalligen worden verzwegen. De martelaren worden geprezen, maar stond de kerk zelf aan de verkeerde kant, dan wordt daar liever niet over gepraat. Dit terwijl wij juist daarvan het meest kunnen leren. Door de rol van de kerk in de slavernij, de apartheid en het steunen van onmenselijke dictaturen op te nemen in onze verhalen, kunnen wij ervan leren. Behalve dat, zijn ook de verhalen van martelaren, geloofsgetuigenissen en verhalen van hoop en moed die minder ver in de geschiedenis liggen van groot belang om ons te leren van Gods plan met ons en met de wereld. 

Als wij onze huidige situatie bekijken in de spiegel van het verleden, dan kunnen wij de fouten vermijden die leiden tot een wereld die meer lijkt op de hel van nazi Duitsland dan op de wereld die de bijbel ons schetst. Een wereld van hoop, liefde en nabijheid. Een wereld waar een wolf en lam met elkaar spelen, waar hebzucht en machtswellust niet bestaan. Door Jezus te volgen kunnen we zelf een stukje hemel op aarde creëren. Jezus vraagt ons niet om de plannen van wereldleiders en invloedrijke organisaties te volgen die ons de hemel beloven maar ons door de hel laten lopen. De hemel begint niet groot, maar klein. Niet bij een wereldomvattend systeem, maar bij jou. Als God de wereld had willen redden door een systeem van totale controle, had Jezus niet naar ons toe hoeven komen. Maar Jezus kwam wel en liet ons zien wat God met ons voor heeft. Bevrijding van alles wat onze ware menselijkheid in de weg staat.

Zoek elkaar op en knuffel elkaar, trek dat doekje van je gezicht en laat je lach de wereld verlichten. Jij kunt zelf op dat kleine stukje aarde waar jij invloed hebt een stukje hemel creëren.
Deel het via: